5-6 November 2021

Location: UAE, Dubai

Price: 650 euros early bird / 700 euros